Yoga Sutraları

Yoga Sutraları

Başlangıç bölümümüzde Yoga Sutralar ile ilgili genel bilgi ve esaslar bulunmaktadır Türkçe’leştirilmiş Yoga Sutraları madde madde yorumlarını da yapacağız vereceğiz.

GÜÇLER VE RUHSAL ÖZGÜRLÜK

Önce, bütünlüğü bozmadan sutraları tam olarak verelim daha sonra yorumları yapacağız.

 

SUTRA

1. bölüm:

Konsantrasyon ve ruhsal hayatta kullanılışı:

 1. Burada konsantrasyon ve yoga açıklanmaktadır.
 2. yoga, zihinsel bilinç akımının ( Çitta ) karmaşaya ( Vritti ) girmesine engel olmaktan ibarettir.
 3. O durumda ( konsantrasyon yapıldığında ) uygulayıcı ( Pruşa-ruh ) kendine özgü ( değişmez hal) halde bulunacaktır.
 4. Diğer durumlarda ( konsantrasyon haricinde) uygulayıcı ( ruh) karmaşa ile özdeşleşecektir.
 5. beş türlü karmaşa vardır bunların bazıları ıstıraplı bazıları ıstırapsızdır.
 6. bunlar şöyle sıralanır: doğru bilgi, ayırt edememe, sözel yanılgı, uyku ve hatırlama
 7. ölçütler şunlardır: doğrudan algılama, sonuç çıkarma, bilgi ile tanıklık.
 8. Ayrıt edememe, reel evrene dayalı olmayan yanlış bilgidir.
 9. sözel yanılgı, hiçbir realitede karşılığı olmayan kelimelerden kaynaklanmaktadır.
 10. Uyku, insana boşluk duygusu veren bir Vritti’dir.
 11. algılanan nesnelerin Vritti’leri kaybolmadığı ( fakat izlenimler aracılığı ile bilince ulaştıklatı ) zaman hatırlama olayı oluşur.
 12. bunun kontrolü ( frenleme) pratikle ve barşılık beklememe yoluyle meydana gelir.
 13. Vritti’leri tam anlamıyla durdurmak için sarf edilecek sürekli çaba, pratiklerle olmalıdır.
 14. pratik, büyük bir sevgiyle birlikte yürüyen uzun ve sürekli çabalar yardımıyla sağlam bir temele dayandırılmalıdır.
 15. görülen ve işitilen şeylere karşı duyulan “hırsı” reddedip bir yana atmış olan kimselerde oluşan ve olguları kontrol altına alma amacını güden şey terktir. ( kendini kontrol)( yada eski tabiri ile “nefse” muhalefet)
 16. Terk’in en üstün derecelisi, niteliklere varıncaya kadar her şeyi reddeden ve Puruşa’nın ( doğal tabiatına ait) bilgiden kaynaklanan terk şeklidir.
 17. Doğru bilgi diye adlandırılan Konsantrasyon; muhakemeyi, ayırt etmeyi, sevinci ve niteliksiz egoizmi izleyen konsantrasyondur.
 18. tüm zihinsel faaliyetleri sürekli olarak durdurmakla sağlanan ve de uygulanışı sırasında Çitta’nın sadece oluşmamış izlenimlerini zaptettiği bir başka Samadhi daha vardır.
 19. ( tam terk ile yürütülmediği taktirde) Bu Samadhi;ilahların, doğaya dalmış ve ona bulaşmışların tekrar tezahür (oluş) etmelerine yol açmaktadır.
 20. diğerlerinde ( bu Samadhi) inanç, enerji, hatırlama, konsantrasyon ve gerçeğin ayırt edilmesi yolu ile oluşur.
 21. son derece enerjik bir kimse başarıya daha çabuk ulaşmaktadır.
 22. yogilerin yükselişleri, benimsedikleri yolların hafif, orta ve enerjili olmalarına göre farklılıklar gösterir
 23. veya Kaynak’a olan yürekten bağlılıklarına.
 24. Bu yüce Kaynak, ıstıraptan, faaliyet ve hareketten, bunların sonuçlarından ve de arzudan bağışık özel bir puruşadır.
 25. başkalarında (ancak) tohum halında bulunan şu mutlak bilicilik, O’nda sonsuzluk-sınırsızlık derecesine ulaşmaktadır.
 26. zamanla sınırlı olmayışı nedeniyle o, eski üstadların, eski görüp gözetenlerin üstadıdır.
 27. AUM (OM), bu kaynağı tezahür ettirir.
 28. Bu kelimenin ( OM) tekrarı ve anlamı üzerine meditasyon…
 29. İçe bakış (bilgisi) ve engellerin yıkılması imkanı böyle kazanılır.
 30. hastalık, zihinsel tembellik, şüple, çoşku noksanlığı, baygın uyku, zevklere bağımlılık, yalnış algılama, konsantrasyona ulaşamama, bu halin elde edildikten sonra tekrar kaybedilmesi; bunlar, engellere yol açan bozukluklardır.
 31. ıstırap, mental bunalım, beden sarsıntısı ve düzensiz solunum, konsantrasyonu muhafaza etmeye engel olan şartlardır.
 32. bunun çaresi, bir tek konu üzerinde pratik yapmaktır.
 33. düşüncelerimizi, mutlu,mutsuz, iyi veya kötü nitelikli, kimselerin her birine yöneltmek suretiyle, terine göre dostça, merhametle; yerine göre de sevinçle ve kayıtsızlıkla daranmak Çitta’yı sakinleştirmektedir.
 34. nefes alıp verme yoluyla,
 35. olağanüstü duyumsal algılamalar kazanmamıza yol açan bu konsantrasyon şekilleri, zihnin istikrarını sağlar.
 36. yada her türlü üzüntünün ötesindeki pırıl pırıl ışık kalp ( üzerine meditasyonla)
 37. veya algılanabilir olguları, tam anlamıyla terketmiş bir kalp ( üzerine meditasyon uygulayarak)
 38. veya, uyku sırasında gelen bilgi üzerine meditasyon uygulayarak
 39. ya da iyiliğe yönelik olarak sizi cezbeden bir konu üzerine meditasyon yaparak
 40. bu şekilde meditasyon uygulayan yoginin zihni en ufakta bir noktadan sonsuzluklara varıncaya kadar herhangi bir engelle karşılaşmaz
 41. bu yolla Vritti’leri frenlenmiş olan yogi, algılamayı da, olguyu da elde eder, kristal bir konsantrasyon halidir bu…
 42. ses. anlam ve bundan sonuç olarak çıkan bilgi birbirine karışmış halde bulundukları için buna, sorulu Smadhi denir.
 43. sorusuz diye adlandırılan Samadhi, bellek arındırıldığı veya sadece ( medite edilen objenin) anlamını ifade eden niteliklerden kurtarıldığı zaman ( meydana gelmektedir)
 44. objeleri daha sübtil olandan ayırt etmeli ve ayırt etmesiz ( konsantrasyonlar) bu şekilde (de) açıklanmaktadırlar.
 45. daha sübtil objeler Pradhana ile sona erer.
 46. bu konsantrasyonlar tohumlu konsantrasyonlardır.
 47. “ayırt etmesiz” konsantrasyon arılaştırılınca Çitta kesin şekilde yerine oturur, istikrar kazanır.
 48. içerdiği bilgiye “gerçekle dolu” bilgi denir
 49. tanık olma ve sonuç çıkarma yoluyla edinilmiş olan bilgi, ortak şeyleri içerir. (yukarıda sözü edilen) Samadhi hali ileedinilen bilgi ise çok daha yüksek düzeylidir.
 50. Samadhi’den kaynaklanan izlenim, diğer izlenimler için bir engel teşkil etmektedir.
 51. Bu Samskara ( tüm diğerlerine engel olan izlenim) daha da frenlenirse, hepsi de engellenmiş olacağından, “tohumsuz” Samadhi meydana gelecektir.

 

birinci bölümün sonu

 

bölümün yorumlarını çok kısa bir zaman içinde vereceğiz bu sayfayı sık sık ziyaret edin ve lütfen her ziyaretinizde sayfayı “refresh” edin ki yeni eklemeleri görebilin….

 

bir sonraki bölüm (2. bölüm) KONSANTRASYON VE PRATİĞİ üzerinedir…

 

İlk bölümde Patanjali Yoga Sutra’larının Üstad Swami Vivekananda’ya göre yorumu var, bu yorumlar Ruh ve Madde Yayınları’nın 1989 basımı Konsantrasyon kitabından uyarlandı,nispeten sadeleştirildi

Bilyay Vakfı spiritüel alanda yurdumuzda büyük çalışmalar başarmış dünya çapında müstesna bir kuruluştur. Herzaman kendimizi bu oluşumun tabii bir parçası olarak hissetmiş ve bundan gurur duymuşuzdur.

Büyük üstadımız, değerli vazife adamı Sn.Ergün Arıkdal’ın hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz yolu ışık olsun, Vakfın çalışmalarında başarılar diliyor alıntılar yapmamıza izin sözlü olarak veren Sn Haluk Hacaloğlu hocamıza teşekkür ediyoruz. Bilyay Vakfının değerli çalışmaları ile ilgili bilgileri www.bilyay.org.tr adresinden alabilirsiniz.

  Descargar musica